Tehlikeli Madde İzni

 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Amacı ;

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar;
a) İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,
b) Üretiminin ve taşınmasının kontrolünün sağlanmasına,
c) İthalinin yasaklanmasına ve ihracatının kontrolüne,
d) Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanmasına,
e) Üretiminin kaynağında en aza indirilmesine,
f) Üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda, üretildiği yere en yakın mesafede bertaraf edilmesine,
g) Yeterli bertaraf tesisi kurulması ve bu tesislerin çevresel bakımdan sağlıklı bir şekilde kontrolüne,
h) Çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına,
yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları kapsar.

Dosya: Tehlikeli Atık Yönetmeliği

TEHLİKELİ ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA İZNİ

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Atık Üreticisinin Yükümlülükleri başlıklı 9. Maddesi ( l ) ve ( m ) bentleri gereğince, tehlikeli atık üreten firmalar tehlikeli atıklarını geçici depolamak üzere gerekli önlemleri alarak, aşağıda belirtilen özelliklere sahip bir atık sahası oluşturmak zorundadır. Aylık tehlikeli atık üretimi 1000 kg’ ı aşmayan firmalar izin almaksızın 6 ay süre ile atıklarını geçici olarak depolayabilmektedir. Aylık 1000 kg’dan fazla tehlikeli atık üreten firmalar ise Valilik’ten (İl Çevre Müdürlüğü) Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni almak zorundadırlar.


Başvuru Koşulları: Aylık 1000 kg’dan fazla tehlikeli atık üretmekGerekli Belgeler: Tehlikeli Atık Geçici Depolama Sahası Oluşturulurken

1.Atıkları, en az 6 ay süreli depolayabilecek kapasiteye sahip,
2.Taban geçirimsizliği sağlanmış, beton zemin üzerinde,
3.Dışarıdan gelebilecek etkilere karşı korunaklı (üzeri kapalı ve etrafı çevrili)
4.Dökülme ve sızmalara karşı toplamanın yapılacağı drenaj kanalına sahip ( drenaj kanalının sızdırmaz bir havuz yada tanka bağlantısının bulunması) ve aynı amaçlı absorban malzemenin hazır bulunacağı,
5.Herhangi bir yangına anında müdahele için atık özelliklerine uygun yangın söndürücülerin olacağı,
6.Atıkların uygun konteyner veya varillerde, ağızları kapalı şekilde tutulacağı,
7.Konteynerlerin üzerinin uygun etiketli olacağı, (atık cinsi, miktarı ve depolama tarihini belirtir)
8.Sahanın tehlikeli atık sahası olduğunu belirtir bir levhanın olacağı,Bir saha olarak hazırlanmalıdır.


İşlem Adımları:

1.Başvuru,
2.Depolama alanının incelenmesi,
3.Mevcut eksikliklerin giderilmesi,
4.Uygun bulunduğu takdirde izin verilmesi