Gfb Başvuru Formu Ekleri

EK-3B

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ

ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU

ORTAK BELGELER

1-ÇED “Olumlu” ya da “Gerekli Değildir.” kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.

2- Sicil Gazetesi2

3-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge

4-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, vaziyet planı, formül ve şekiller, atık kodları, emisyon kaynakları)

ÖZEL BELGELER

İZİN KONULARI

Hava Emisyonu

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı1

Çevresel Gürültü

-

Atıksu Deşarjı

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

Derin Deniz Deşarjı

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4

LİSANS KONULARI

Geri Kazanım

Tehlikeli Atık

Tehlikesiz Atık

Atık Yağ

Bitkisel Atık Yağ

Atık Pil ve Akümülatör

Ömrünü Tamamlamış Lastik

Ambalaj Atığı

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Sanayi Sicil Belgesi

7- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

Bertaraf

Atık Yakma ve Birlikte Yakma

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5


İleri Termal İşlem Tesisleri(Piroliz, Gazlaştırma)

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5


Düzenli Depolama

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi

7- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 6

8- İşletme Planı


Ara Depolama

Atık Ara Depolama Tesisi

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 6

İşleme

Tıbbi Atık Sterilizasyon

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri

7- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

Gemi Geri Dönüşüm Tesisi

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama Tesisi

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

Tanker Temizleme

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 5

Hurda Metal/ ÖTA İşleme

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

ÖTA Geçici Depolama

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6-Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi 5

Atık Kabul Tesisi

5- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi

Arındırma

PCB Arındırma

5- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı3

6- Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi 5

1: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin(Toz tutma toplama, arıtma sistemleri, ve benzeri) sağlandığının belirtilmesi zorunludur.

2: Çevre İzin ve Lisansına Ambalaj Atıkları Toplama- Ayırma konularında başvuran işletmelerin Sicil Gazetesinde işletmenin ambalaj atıklarının toplanması-ayrılması konularında faaliyet gösterdiğine dair bilgilerin yer alması zorunludur.

3: İşletmelerde ilgili yönetmeliklerde belirtilen fiziksel şartların sağlandığının belirtilmesi zorunludur.

4: İşletmelerde ilgili mevzuatta yer alan esas ve hükümlerin (bertaraf yöntemlerinin) sağlandığının belirtilmesi zorunludur.

5 Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in Ek-IV’ünde(*) ile işaretlenmiş atıkları kabul eden tesislerden istenir.

6 Mali sorumluluk sigortası sadece 1. Sınıf Düzenli Depolama Tesislerinden talep edilir.

NOT: İl Müdürlüğü uygunluk yazısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde düzenlenir ve 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir.