23 Aralık 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29214

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 31/8/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3 Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununda öngörülen amaç ve ilkeler doğrultusunda 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (i) bentleri ile 9 uncu maddesinin (ğ) bendi ve 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine HDPE tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

Piyasa gözetimi ve denetimi: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ilk defa piyasaya arz edilecek pil ve akümülatörlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olaraküretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesini,

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir.

m) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve piyasaya ilk defa arz edilecek pil ve akümülatörlerin piyasa gözetim ve denetimi, 4703 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Ancak, piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda güvensiz ve/veya uygunsuz olduğu tespit edilen pil ve akümülatörlerin toplatılması ve bertarafı 2872 sayılı Kanun çerçevesinde yapılır. Pil ve akümülatörlerin ithalatında aranan Çevre Uyum Belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenir.

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Bu Yönetmelikte yer alan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine yönelik idari yaptırımlar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanır.

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Pil ve akümülatörlerin piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esasları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenir.

MADDE 6 Bu Yönetmelik yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 7 Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.