Atık Bertaraf Yöntemleri

14 Mart 2005 Tarih ve 25755 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Tehlikeli Atıkların Kontrolü" yönetmeliğinde atık bertaraf yöntemleri ve geri kazanım işlemleri aşağıdaki şekillerde gruplandırılmıştır.

A) Bertaraf Yöntemleri
Bu ek uygulamada tehlikeli atık için uygulanan tüm bertaraf işlemlerini kapsamaktadır. 
(D3) Derine enjeksiyon (örneğin: pompalanabilir atıkların kuyulara, tuz kayalarına veya doğal olarak bulunan boşluklara enjeksiyonu ve benzeri), 
(D4) Yüzey doldurma (örneğin: Sıvı yada çamur atıkların kovuklara, havuzlara ve lagünlere doldurulması ve benzeri), 
(D5) Özel mühendislik gerektiren toprağın altında veya üstünde düzenli depolama( çevreden ve her biri ayrı olarak izole edilmiş ve örtülmüş hücresel depolama ve benzeri ),
(D8) (D3) ila (D12) arasında verilen işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileşiklere veya karışımlara uygulanan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik işlemler, 
(D9) (D3) ila (D12) arasında verilen işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileşiklere veya karışımlara uygulanan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen fiziksel-kimyasal işlemler (Örneğin: buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon ve benzeri ),
(D10) Yakma, 
(D12) Sürekli depolama (bir madende konteynırların yerleştirilmesi ve benzeri ),
(D15) (D3) ila (D12 ) arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atığın üretildiği alan içinde geçici depolama (ara depolama tesisleri ve toplama işlemi hariç).

B) Geri Kazanım İşlemleri
Bu ek uygulamada karşılaşılan tüm geri kazanım işlemlerini kapsamaktadır. 
(R1) Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma,
(R2) Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi, 
(R3) Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/ geri dönüşümü ( Kompost ve diğer biyolojik dönüşüm süreçleri dahil), 
(R4) Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü,
(R5) Diğer anorganik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü,
(R6) Asitlerin veya bazların yeniden üretimi,
(R7) Kirliliğin azaltılması için kullanılan parçaların(bileşenlerin) geri kazanımı,
(R8) Katalizör parçalarının (bileşenlerinin) geri kazanımı, 
(R9) Kullanılmış yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer tekrar kullanımları, 
(R10) Ekolojik iyileştirme veya tarımcılık yararına sonuç verecek arazi ıslahı, 
(R11) (R1) ila (R10) arasındaki işlemlerden elde edilecek atıkların kullanımı,
(R12) Atıkların (R1) ila (R11) arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi, 
(R13) (R1) ila (R12) arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların stoklanması (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç).